شبیه کدوم شخصیت هستید؟ طرفداران نینا ویلیامز
خا این نظرسنجی رو گذاشتم تا هممون به همدیگه بگیم که شبیه کدوم شخصیت معروف میباشیم
اینجا هیچی نمیگم برین ادامه