این پست اختصاص داره به کشور بزرگ و زیبای روسیه و عکسهایی که دوست عزیزم النا از سفری که به روسیه داشته گرفته.

سفر به روسیه - طرفداران نینا ویلیامز

النا به من توصیه کرد که هر جای روسیه میرم به مسکو نرم!
گفت که مردم روسیه یه جورین بهت چشم غره میرن
البته النا حق داره، مردم روسیه چندان اخلاق ندارن و من اینو قبول دارم:)
با این حال بازم،
راسیا مای دُم:)
اوکراینا مایا:)

بقیه تصاویر در ادامه