چند وقت پیش یک نفر به توشیرو هارادا (کارگردان تیکن ) تویت کرده بود : آیا برای نینا انفاق خاصی در تیکن ۷ میوفته ؟ 
وهارادا جواب داده بود : مرگ بخش طبیعی از زندگیه ...


نظر شما چیه ؟
پ.ن : خودم اینارو ترجمه کردم و توی خود تویتر هارادا بود ، پس معتبره .
پ.ن ۲ : خدا نکنه نینا بمیره ...