این پست تقدیم به کسانی که به عشق های رزیدنت اویل اعتقاد دارن
بومممم!!
آی عم جیلیون فورعور!
برین ادامه