بیوگرافی کامل میهارو هیرانو برای اولین بار در وبلاگ طرفداران نینا ویلیامز
بیوگرافی میهارو هیرانو
(کپی ممنوع)
ترجمه این بیوگرافی توسط دوست عزیزمون لینگ میلی (ایدا شیایو سابق)