زنان ژاپنی به خاطر پوست بی عیب و نقص و درخشان خود در جهان ستایش میشوند . در ادامه یک لیست از زیباترین زنان ژاپنی همراه عکس وجود دارد .