لارس الکساندرسون چندین آرایش جالب دارد، اما این همه نیست .