امرا سیلایدزیچ

ایشون مدل چهره جیل ولنتاین و همسر ادین ژکو و همچنین مدل هستند
بقیه تصاویر در ادامه