سن شخصیت های تیکن ۷ 

امیدوارم خوشتون بیاد . شرمنده تنبل شدم !قول  میدم جبران کنم !
برو ادامه !