برو ادامه که ترجمه ی یکی از آهنگای زیبای تیلور سوییفت و آوردم به نام Love Story.