خلاصه: احساس برای ناتوان هاست، اینطور نیست؟
داستان در ادامه