بیوگرافی در ادامه
کپی هم به شدت ممنوع، حلال نمیکنم کسی که کپی کنه