تکن به جز کاراکتر های اصلی و قابل بازی کاراکتر های غیر قابل بازی و فرعی و ناشناخته  داره که بعضیاشون نقش مهمی در داستان بازی دارن .
در ادامه کاراکتر های غیر قابل بازی و کاراکتر های لغو شده ی تکن رو معرفی کردیم.