بیوگرافی رابرت ریچارد
(کپی ممنوع) 
ترجمه شده توسط : لینگ میلی و آلوچکا دراگونووا