بیوگرافی کامل در ادامه 
نظر هم بذارین چون قرن بعد ک برگشتم نظر میخوام^^
معرسی^__^
کاپی هم ممناع:|