بیوگرافی استاد ادی گوردو
ترجمه لینگ میلی عزیزم 
کپی ممنـــوع