اینجا صحنه ای که غولی داشت لیان رو میکشت که ایدا نجاتش میده ولی غوله ایدا رو پرت میکنه و ایدا آسیب میبینه . 
در ادامه مطلب ترجمه مکالمه لیان و ایدا در این صحنه نوشته شده