تـــولدت مـبـارک امی جان!
ای گـــــل گــلـدون مــــن
هــــزار ســال زنده بــاشــی
بـسـتـه بـه تـو جـــــــون مــــــــن
ایـن هــدیه تــولـد
پـیـشـکـش چـشـــمای تـو
نـــــازگـل زیـبـای مـــــن
چــشــام زیـر پــای تـــــــو
برو ادامه