نمادهای فراماسونری و ایلومیناتی در رزیدنت اویل 4
من این مطلب رو بعد دیدن یه ویدیو با همین مضمون نوشتم و بیشترش ترجمه از همون ویدیو هست.