امرا سیلایجیچ
ایشون مدل چهره جیل ولنتاین و همسر ادین جکو و همچنین مدل هستند
بقیه تصاویر در ادامه