سلاممممممممممممممممممممممممممممم!!

کی منو یادشه دستا بالا!

خورنده کبیر بازگشتهههههههههههههههههه!!

موهاهاهاها!

خوب دیگه هستم در خدمتتون!

خوش آمد بگین بهم!