عکس های بهترین مرد رزیدنت اویل، لیان کندی

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

بقیه در ادامه


لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

مرد رزیدنت اویل

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

کینگ رزیدنت اویل
البته بعد از جیل

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

زیبا قوی باهوش

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

کریس و دانته رو مهمونش کرده

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

مرد همیشه جیگررررر سری
همیشه باهوش
همیشه قوی

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

آی جاااان

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

نبینمت قشنگم غمگینی

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

لیان کندی بهترین شخصیت مرد رزیدنت اویل

این عکس آخری خیلی هآآآت بود من فنااا