هیچوقت فکر نکنید آلوچکا دیوانه ست!
او فقط عاشق است!
عاشق سرگی

نقاشی آلوچکا از سرگی دراگونوف - طرفداران تکن

چطوره؟