8 عمل جراحی پلاستیک ناموفق ستارگان روسی
عکس های سمت چپ قبل و سمت راست بعد از عمل هستند.

8 جراحی زیبایی ناموفق هنرمندان روسی

بقیه در ادامه
من فکر میکنم قیافه های طبیعی شون واقعا بهتر بود و دیوانگی کردن که عمل کردن!!!

8 جراحی زیبایی ناموفق هنرمندان روسی

8 جراحی زیبایی ناموفق هنرمندان روسی

8 جراحی زیبایی ناموفق هنرمندان روسی

8 جراحی زیبایی ناموفق هنرمندان روسی

8 جراحی زیبایی ناموفق هنرمندان روسی

8 جراحی زیبایی ناموفق هنرمندان روسی

8 جراحی زیبایی ناموفق هنرمندان روسی

این آخری که کپی منه 0_0