زیباترین دختر باربی دنیا

بقیه در ادامه


زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

زیباترین دختر باربی دنیا

راستی ما دخترا چرا باید بعضیامون انقدر مغرور و حسود باشیم که نتونیم زیبایی دیگران رو ببینیم؟؟؟
زیباییشون رو خوشبختیشون رو؟؟
و همش میریم دنبال اینکه من از این خوشگلترم منم عمل کنم خوشگل میشم موهام بوره قدم 170 و...؟؟!!
واقعا این ماییم؟ چرا انقدر خودمون رو خراب کنیم؟؟ بیاین خودمون رو دوست داشته باشیم و در کنار اون دیگران رو هم
با پایین کشیدن دیگران باور کنین هیچی نصیبتون نمیشه...