میدونین که آلوچکا دیوونه س!
میدونین که آلوچکا میتونه هر آن دنبال یه چیزی باشه و از هر چیز تازه ای خوشش میاد!
حالا لطفا بهم بگین ابرو شما کدوم از ایناس؟
من که خودم از عکس دومی، دومی از چپ!
دوست داشتین نگین هم نگین :|
ابرو

ابرو