اینا آرتورک هایی هستند که در ماه های مختلف سال 2017 توسط فن ها طراحی شدن .  

برای دیدنشون به ادامه مطلب برید . 

ژانویه
آرتورک آسوکا کازاما و لیلی راچفورت

آرتورک لینگ شیایو و لئو کلیسن

آرتورک لاکی کلویی

آرتورک الیزا تکن

فوریه
آرتورک لاکی کلویی

آرتورک لیلی راچفورت

آرتورک الیزا تکن

آرتورک لی چائولان

مارس
آرتورک لینگ شیایو

آرتورک جوزی ریزال

آرتورک لاکی کلویی

آوریل 
آرتورک آسوکا کازاما

آرتورک آلیسا بسکونوویچ و لارس الکساندرسون

آرتورک لیلی راچفورت

مه
آرتورک کینگ تکن

آرتورک بریان فیوری

آرتورک لاکی کلویی

آرتورک آسوکا کازاما
(آلا جان با اجازت عکستو برداشتم چون گفتم اصراف وقته اگه بخوام خودم دوباره سانسور کنم.)

ژوئن
آرتورک کازویا ، کازومی و هیهاچی میشیما

آرتورک جوزی ریزال

آرتورک لارس الکساندرسون و جین کازاما

آرتورک لینگ شیایو

آرتورک لارس الکساندرسون و آلیسا بسکونوویچ

ژوئیه 
آرتورک هیهاچی میشیما

آرتورک لینگ شیایو

آرتورک جوزی ریزال و کاتارینا آلوز

آرتورک فنگ وی

آرتورک آلیسا بسکونوویچ

اوت
آرتورک نینا ویلیامز

آرتورک سرگی دراگونوو

آرتورک آلیسا بسکونوویچ

آرتورک کینگ تکن

سپتامبر
آرتورک دویل جین

آرتورک لینگ شیایو

آرتورک پائول فینکس

آرتورک لیلی راچفورت

اکتبر
آرتورک کازومی میشیما

آرتورک کاتارینا آلوز

آرتورک الیزا تکن

آرتورک لاکی کلویی

نوامبر
آرتورک کازویا میشیما

آرتورک الیزا تکنآرتورک لیلی راچفورت و الیزا

دسامبر
آرتورک سرگی دراگونوو

آرتورک کازویا میشیما

آرتورک نوکتیس لوسیس کایلوم و لارس الکساندرسون

آرتورک کازومی میشیما