1-آلیسا بوسکونوویچ


2-دکتر بوسکونوویچ

3-گان جک

4-جک

5-جک-2

6-جک-X

7-نمونه اولیه جک

8-سرگی دراگونوف