تنها کاراکتری که در مصر به دنیا آمده است، زافینا می باشد

(روی عکس بکلیک تا ببزرگد)