تنها کاراکتری که در فیلیپین به دنیا آمده است، جوزی ریزال می باشد