تنها کاراکتری که در عربستان سعودی به دنیا آمده است، شاهین می باشد

(روی عکس بکلیک تا ببزرگد)