بکوب رو عکسا

باید اعتراف کنم از همه برزیلی ها متنفرم

1-کریستی مانترو

2-ادی گوردو

3-کاتارینا آلوز

4-استاد افسانه ای کاپوئیرا