تنها کاراکتری که در استرالیا به دنیا آمده است، کریگ مردوک می باشد

(روی عکس بکلیک تا ببزرگد)