تنها کاراکتری که در سوئد به دنیا آمده است، لارس الکساندرسون می باشد

بعله اینم عمو لارسی خودمان (روی عکس بکلیک تا ببزرگد)