به تیکن ویکیا برید

بیوگرافی آلیسا، بخش علایق و خانواده رو نگاه کنید

روی Her master کلیک کنید

درسته جین کازاما!حالا بد نیست یه نگاهی هم به بخش خانواده بندازید


جین کازاما استاد آلیساست!