درخواستی دوستم سحر ، سحر جان ببخشید دیر شد 

عکس های شخصیت های اصلی 
نوکتیس لوسیس کایلوم 
ریجس لوسیس کایلوم CXII 


 

لونافریا نوکس فلورت


گلادیولوس آمیکیتیا ایگنس سنتیا پرومپتو آرجنتوم 
آردین ایزونیا 
عکس های دیگر