توی این پست کاراکتر های محبوب و منفور هر کدوم از کاراکتر های تکن رو نوشتم . 1-الکس 
علایق : دکتر بسکوونویچ ، راجر 
تنفرات : کازویا میشیما 

2- آلیسا بسکونوویچ 
علایق : لارس الکساندرسون ، دکتر بسکونوویچ ، جین کازاما ، لی چائولان ، ریون ، توگو ، لینگ شیایو ، پاندا ، میهارو هیرانو 
تنفرات : کازویا میشیما 

3-آنجل 
علایق : کازویا میشیما ، جون کازاما 
تنفرات : دویل

4-آنا ویلیامز 
علایق : کازویا میشیما ، لی چائولان 
تنفرات : نینا ویلیامز 

5-آرمور کینگ 1
علایق : آرمور کینگ 2 ، کینگ 1 (تکن 2) ، کینگ 2
تنفرات : کینگ 1 (تکن 1) 

6-آرمور کینگ 2
علایق : آرمور کینگ 1
تنفرات : کریگ ماردوک ، کینگ 2 ، کازویا میشیما 

7-آسوکا کازاما 
علایق : پدرش 
تنفرات : فنگ وی ، لیلی راچفورت ، جین کازاما (تکن6) 

8-ازازل
علایق : ----
تنفرات : جین کازاما / دویل جین ، زافینا ، لارس الکساندرسون ، کازویا میشیما 

9-بائک دو سان 
علایق : پدرش ، هوارانگ 
تنفرات : مارشال لاو ، اوگر ، جین کازاما 

10-باب ریچاردز 
علایق : ----
تنفرات : ----

11-بروس اروین 
علایق : کازویا میشیما 
تنفرات : ---- 

12-بریان فیوری 
علایق : ----
تنفرات : یوشیمیتسو ، لی وولانگ 

13-کریستی مونتیرو 
علایق : ادی گوردو ، پدربزرگش 
تنفرات : ----

14-کلودیو سرافینو 
علایق : ----
تنفرات : ----

15-کامبات 
علایق : لی چائولان ، ویولت 
تنفرات : ----

16-دویل 
علایق : کازویا میشیما 
تنفرات : هیهاچی میشیما ، دویل جین ، لی چائولان ، نیروی تکن ، جین کازاما ، ازازل ، آنجل 

17-دویل جین 
علایق : ---- 
تنفرات : هوارانگ ، ازازل ، دویل ، جین کازاما ، کازویا میشیما ، آسوکا کازاما 

18-کازومی میشیما 
علایق : هیهاچی میشیما ، کازویا میشیما 
تنفرات : نامشخص 

17-دکتر بسکونوویچ 
علایق : ربات های جک ، جین (Jane) ، آلیسا بسکونوویچ ، الکس ، راجر ، یوشیمیتسو 
تنفرات : دکتر آبل ، کازویا میشیما 

18-سرگی دراگونوو
علایق : ----
تنفرات : ریون 

19-ادی گوردو 
علایق : کریستی مونتیرو ، استادش
تنفرات : کازویا میشیما 

20-الیزا 
علایق : ----
تنفرات : نامشخص 

21-فنگ وی 
علایق : ---- 
تنفرات : لی وولانگ ، آسوکا کازاما 

22-فورست لاو 
علایق : مارشال لاو ، خانم لاو ، پائول فینکس 
تنفرات : ----

23-گنریو 
علایق : میشل چانگ ، جولیا چانگ 
تنفرات : ---- 

24-گیس هاوارد 
علایق : ----
تنفرات : ---- 

25-گیگاس 
علایق : نامشخص 
تنفرات : هیهاچی میشیما 

26-گان جک 
علایق : جین (Jane) 
تنفرات : دکتر آبل 

27-هیهاچی میشیما 
علایق : کازومی میشیما ، کوما ال و ال ال ، پاندا ، دکتر آبل ، لینگ شیایو ، نمونه اولیه جک 
تنفرات : کازویا میشیما ، جین کازاما ، لی چائولان ، جینپاچی میشیما ، یوشیمیتسو ، آلیسا بسکونوویچ ، ریون 

27-هوارانگ 
علایق : بیک دو سان ، جین کازاما 
تنفرات : اوگر ، کازویا میشیما ، دویل جین 

28-جک 
علایق : ----
تنفرات : نمونه اولیه جک ، کازویا میشیما 

27-جک-2 
علایق : جین (Jane) 
تنفرات : نمونه اولیه جک ، دکتر آبل ، کازویا میشیما 

28-جک-5 
علایق : جین (Jane) 
تنفرات : ندارد 

29-جک-6 
علایق : جین (Jane) ، کازویا میشیما 
تنفرات : نانسی ام آی-847جی 

30-جک-7 
علایق : ----
تنفرات : ----

31-جین کازاما 
علایق : جون کازاما ، هوارانگ ، لینگ شیایو ، میهارو هیرانو ، نینا ویلیامز ، آلیسا بسکونویچ 
تنفرات : کازویا میشیما ، هیهاچی میشیما (تکن 4 به بعد) ، اوگر ، دویل جین ، ازازل 

32-جینپاچی میشیما 
علایق : وانگ جینری ، جین کازاما ، کازویا میشیما 
تنفرات : هیهاچی میشیما 

33-جوزی ریزال 
علایق : نیروی تکن 
تنفرات : نامشخص 

34-جولیا چانگ-جیسی 
علایق : میشل چانگ ، لی چائولان 
تنفرات : هیهاچی میشیما 

35-جون کازاما 
علایق : جین کازاما ، هیهاچی میشیما (احتمالا) 
تنفرات : اوگر ، دویل 

36-کاتارینا آلوز 
علایق : پدر خوانده اش 
تنفرات : نامشخص 

37-کازومی میشیما 
علایق : هیهاچی میشیما ، کازویا میشیما 
تنفرات : نامشخص 

38-کازویا میشیما 
علایق : دویل ، جینپاچی میشیما (در دوران کودکی) ، آنا ویلیامز ، بروس اروین ، کازومی میشیما
تنفرات : جین کازاما ، هیهاچی میشیما ، لی چائولان ، لارس الکساندرسون ، دویل جین 

39-کینگ 1
علایق : آرمور کینگ 1 ، کینگ 2
تنفرات : ----

40-کینگ 2
علایق :  آرمور کینگ 1 (تکن3) ، کریگ ماردوک (تکن6) 
تنفرات : اوگر ، کریگ ماردوک (تکن4-5) ، آرمور کینگ 2

41-کوما 1
علایق : کوما 2 ، هیهاچی میشیما 
تنفرات : پائول فینکس 

42-کوما 2
علایق : کوما 1 ، هیهاچی میشیما ، پاندا 
تنفرات : پائول فینکس ، جین کازاما ، لینگ شیایو 

43-کونیمیتسو 
علایق : ----
تنفرات : یوشیمیتسو ، میشل چانگ 

44-لارس الکساندرسون 
علایق : آلیسا بسکونوویچ ، لی چائولان ، ریون ، توگو ، نینا ویلیامز ، جین کازاما 
تنفرات : کازویا میشیما ، هیهاچی میشیما 

45-لی چائولان 
علایق : کامبات ، لارس الکساندرسون ، آلیسا بسکونوویچ ، وانگ جینری ، جولیا چانگ ، آنا ویلیامز (تکن 2) 
تنفرات : هیهاچی میشیما ، کازویا میشیما 

46-لی وولانگ 
علایق : وانگ جینری ، استیو فاکس 
تنفرات : فنگ وی ، بریان فیوری ، جین کازاما ، کازویا میشیما 

47-لئو کلیسن 
علایق : مادرش ، پدرش 
تنفرات : کازویا میشیما 

48-لیلی راچفورت 
علایق : سباستین ، آسوکا کازاما (تکن 6 به بعد)
تنفرات : آسوکا کازاما (تکن 5 رستاخیز تاریک) ، جین کازاما (تکن 6) 

49-لاکی کلویی 
علایق : ----
تنفرات : نامشخص 

50-کریگ ماردوک 
علایق : کینگ ال ال (تکن 6) 
تنفرات : آرمور کینگ ال ال (تکن 5 رستاخیز تاریک و تکن 6)

51-مارشال لاو 
علایق : لی وولانگ ، خانواده اش (خانم لاو و فروست لاو) ، استیو فاکس ، لی چائولان 
تنفرات : بیک دو سان 

52-میشل چانگ 
علایق : جولیا چانگ 
تنفرات : کونیمیتسو ، هیهاچی میشیما ، کازویا میشیما 
53-میگوئل کابالرو روجو 
علایق : خواهرش 
تنفرات : جین کازاما 

54-میهارو هیرانو 
علایق : لینگ شیایو ، جین کازاما ، پاندا ، آلیسا بسکونوویچ 
تنفرات : ---- 

55-نانسی ام آی 847 جی 
علایق : جین کازاما
تنفرات : جک-6 ، ریون ، لارس و آلیسا 

56-نینا ویلیامز 
علایق : ریچارد ویلیامز ، جین کازاما 
تنفرات : آنا ویلیامز 

57-اوگر 
علایق : اوگر واقعی 
تنفرات : جین کازاما ، جون کازاما ، هیهاچی میشیما ، ناشناخته ، دویل 

58-پاندا 
علایق : لینگ شیایو ، جین کازاما ، آلیسا بسکونوویچ ، میهارو هیرانو ، هیهاچی میشیما 
تنفرات : کوما ال ال

59-پائول فینکس 
علایق : مارشال لاو و فروست لاو ، استیو فاکس 
تنفرات : کازویا میشیما ، کوما ال ، کوما ال ال 

60-نمونه اولیه جک (پی. جک) 
علایق : هیهاچی میشیما 
تنفرات : جک و جک-2 

61-ریون 
علایق : لارس الکساندرسون 
تنفرات : کازویا میشیما ، سرگی دراگونوو 

62-راجر 
علایق : راجر جی آر ، دکتر بسکونوویچ ، کوما ال ال ، الکس 
تنفرات : کازویا میشیما ، دکتر آبل 

63-راجر جی آر
علایق : راجر 
تنفرات : ---- 

64-سباستین 
علایق : آقای راچفورت ، لیلی راچفورت 
تنفرات : ---- 

65-شاهین 
علایق : ---- 
تنفرات : کازویا میشیما 

66-استیو فاکس 
علایق : نینا ویلیامز ، لی وولانگ ، پائول فینکس ، مارشال لاو ، اما کلیسن 
تنفرات : ---- 

67-اوگر واقعی 
علایق : ---- 
تنفرات : جین کازاما ، دویل جین ، دویل کازویا ، جون کازاما ، هیهاچی میشیما (تکن تگ تورنمنت) 

68-ناشناخته 
علایق : ---- 
تنفرات : اوگر ، اوگر واقعی ، گرگ شیطان 

69-ویولت 
علایق : کامبات ، لارس الکساندرسون ، آلیسا بسکونوویچ ، وانگ جینری ، جولیا چانگ 
تنفرات : هیهاچی میشیما ، کازویا میشیما 

70-وانگ جینری 
علایق : جینپاچی میشیما ، لینگ شیایو ، لی وولانگ ، لارس الکساندرسون ، لی چائولان ، فنگ وی ، مارشال لاو 
تنفرات : جین کازاما 

71-لینگ شیایو 
علایق : پاندا ، وانگ جینری ، جین کازاما ، میهارو هیرانو ، آلیسا بسکونوویج ، هیهاچی میشیما ، کینگ ال ال 
تنفرات : کازویا میشیما 

72-یوشیمیتسو 
علایق : دکتر بسکونویچ 
تنفرات : کونیمیتسو ، بریان فیوری ، گنریو (تکن 1) ، هیهاچی میشیما 

73-زافینا 
علایق : آلیسا بسکونوویچ ، وانگ جینری ، لارس الکساندرسون 
تنفرات : ازازل ، جین کازاما ، سرگی دراگونوو ، کازویا میشیما