اینجا صحنه ای که غولی داشت لیان رو میکشت که ایدا نجاتش میده ولی غوله ایدا رو پرت میکنه و ایدا آسیب میبینه . 
در ادامه مطلب ترجمه مکالمه لیان و ایدا در این صحنه نوشته شده
لیان سریع میره ایدا رو که رو زمین افتاده تو بغلش میگیره 

"لیان" 
-ایدا 

"ایدا" 
-لیان 
-خواهش میکنم 
-برو 

"لیان" 
-نه 
-ما یه تیم هستیم 
-نمیتونم پشت سرم رهات کنم
 بعد ایدا دستشو میزاره رو صورت لیان 

"ایدا" 
-من....فقط زنیم 
-که عاشقت شدم 
-فقط همین 

بعد ایدا ، لیان رو......... و   بیهوش میشه 
"لیان" 
-ایدا ! نه ! ایدااا !