لارس الکساندرسون چندین آرایش جالب دارد، اما این همه نیست . 

 کشتی حرفه ای جدید ژاپن و تکن اوایل 22 اکتبر یک تریلر جدید راه اندازی کردند که آیتم های کوزتومایزیشن (سفارشی) های بسیاری را در نسخه ی آرکید تکن مجازات سرنوشت موجب شده است . لارس الکساندرسون ستاره این تریلر جدید است ، چون او یک لباس جدید که از کشتی گیر حرفه ای هیروشی تاناهاشی الهام گرفته شده دریافت کرده است . به همراه این چندیدن موسیقی تم به عنوان "عشق و انرژی" و یک ریج آرت جدید به عنوان سلینگ بلید اضافه شده است . آنها همچنین آیتم های سفارشی NJPW مانند پیراهن ها ، پانل ها و بیشتر را نشان دادند .