ترجمه و دانلود آهنگ Перемирие از ВИА ГРА
اریکا هرتسه
خب قبلش باید بگم که گروه ویا گرا گروه محبوب منه که خیلی خیلی دوستشون دارم
آهنگهای مورد علاقه من از این گروه یکیش همین هست و یکی دیگه رو هم قراره به زودی یکی از مترجم ها ترجمه کنه که بعد ازش اجازه میگیرم و میذارم، اگرم نکرد که خودم میذارم ولی امیدوارم ترجمم به مذخرفی ترجمه این یکی نشه:(
آتش بس


دو نیمه نامساوی در درونم در حال جنگ هستن
(اشاره به تردید داشتن و با خود درگیر بودن)
برای خودت انتخاب کن. عشق من، تاریکی یا روشنایی؟
(یعنی انتخاب کن کدومش رو ترجیح میدی؟)
5 ثانیه دیگر در سکوت، و من دیگه تو این دنیا وجود ندارم
(یعنی اگه همینطوری بذاری بگذره تو جنگ با خودم کشته میشم)

برای خودت انتخاب کن. عشق من، تاریکی یا روشنایی؟
بخاطر اینکه اونا جدا نشدنین، انتخابی نداری
این یه سکوت نیست- جوابه
و غیر قابل تغییره

اما ما هنوز در حال جنگیم
کی درست میگه و کی اشتباه میکنه؟

آناستاسیا:
در یک حکم متوقفش کن...
(یعنی با یه اشاره بگو)

شروع کورس
و من یه آتش بس میخوام
و من درخواست آتش بس دارم
من بدون تو توی این دنیا کی هستم؟
بهم بگو چطور با دو نیمه در حال جنگ در درون روحم صلح کنم
(بهم بگو چطور با تردیدهام کنار بیام)
تکرار کورس

بیا با هم این تحریم رو رد کنیم
(یعنی متحد شیم)
هیچ فرد کاملا گناهکار و بی گناهی بینمون نیست
(یعنی همه اشتباهاتی داشتیم)
اگه بخوای، چند راز مهم رو بهت میگم
(باهات صمیمی میشم)
یا شایدم نمیخوای؟

دو نیمه نامساوی در درونم در حال جنگ هستن
برای خودت انتخاب کن. عشق من، تاریکی یا روشنایی؟
این یه سکوت نیست - جوابه
بدون جا انداختن چیزی
(بدون اینکه چیزی رو از قلم بندازی)

اما ما هنوز در حال جنگیم
کی درست میگه و کی اشتباه میکنه؟

در یک حکم متوقفش کن...
شروع کورس
و من یه آتش بس میخوام
و من درخواست آتش بس دارم
من بدون تو توی این دنیا کی هستم؟
بهم بگو چطور با دو نیمه در حال جنگ در درون روحم صلح کنم
تکرار کورس
و من درخواست آتش بس دارم
و من درخواست آتش بس دارم
و من درخواست آتش بس دارم
و من درخواست آتش بس دارم
و من یه آتش بس میخوام
و من درخواست آتش بس دارم
من بدون تو در این دنیا کی هستم؟
بهم بگو چطور با دو تکه در حال جنگ در درون روحم صلح کنم
و من یه آتش بس میخوام
و من درخواست آتش بس دارم
من بدون تو در این دنیا کی هستم؟
بهم بگو چطور با دو تکه در حال جنگ در درون روحم صلح کنم
و من درخواست آتش بس دارم