ترجمه و دانلود آهنگ Перемирие از ВИА ГРА
اریکا هرتسه
خب قبلش باید بگم که گروه ویا گرا گروه محبوب منه که خیلی خیلی دوستشون دارم
آهنگهای مورد علاقه من از این گروه یکیش همین هست و یکی دیگه رو هم قراره به زودی یکی از مترجم ها ترجمه کنه که بعد ازش اجازه میگیرم و میذارم، اگرم نکرد که خودم میذارم ولی امیدوارم ترجمم به مذخرفی ترجمه این یکی نشه:(
اول یه توضیح بدم اینکه جنگی که در این آهنگ به اون اشاره میشه جنگ بین تردید ها و احساسات طرف مقابل هستش.

آتش بس

میشا:
دو نیمه نامساوی در درونم در حال جنگ هستن
(اشاره به تردید داشتن و با خود درگیر بودن)
برای خودت انتخاب کن. عشق من، تاریکی یا روشنایی؟
(یعنی انتخاب کن کدومش رو ترجیح میدی؟)
5 ثانیه دیگر در سکوت، و من دیگه وجود ندارم
در این جهان...
(یعنی اگه همینطوری بذاری بگذره تو جنگ با خودم کشته میشم)

آناستاسیا:
برای خودت انتخاب کن. عشق من، تاریکی یا روشنایی؟
بخاطر اینکه اونا جدا نشدنین، انتخابی نداری
این یه سکوت نیست - یه جوابه
و غیر قابل تغییره

اریکا:
اما ما هنوز در حال جنگیم
کی درست میگه و کی اشتباه میکنه؟

آناستاسیا:
در یک حکم متوقفش کن...
(یعنی با یه اشاره بگو)

شروع کورس
و من یه آتش بس میخوام
و من درخواست آتش بس دارم
من بدون تو در این دنیا کی هستم؟
بهم بگو چطور با دو تکه در حال جنگ در درون روحم صلح کنم
(بهم بگو چطور با تردیدهام کنار بیام)
تکرار کورس

آناستاسیا:
بیا با هم این تحریم رو رد کنیم
(یعنی متحد شیم)
هیچ فرد کاملا گناهکار و بی گناهی در میان ما نیست
(یعنی همه اشتباهاتی داشتیم)
اگه بخوای، چند راز مهم رو بهت میگم
(باهات صمیمی میشم)
یا شایدم نمیخوای؟

میشا:
دو نیمه نامساوی در درونم در حال جنگ هستن
برای خودت انتخاب کن. عشق من، تاریکی یا روشنایی؟
این یه سکوت نیست - یه جوابه
بدون جا انداختن چیزی
(بدون اینکه چیزی رو از قلم بندازی)

اریکا:
اما ما هنوز در حال جنگیم
کی درست میگه و کی اشتباه میکنه؟

آناستیا:
در یک حکم متوقفش کن...

شروع کورس
و من یه آتش بس میخوام
و من درخواست آتش بس دارم
من بدون تو در این دنیا کی هستم؟
بهم بگو چطور با دو تکه در حال جنگ در درون روحم صلح کنم

تکرار کورس

و من درخواست آتش بس دارم
و من درخواست آتش بس دارم
و من درخواست آتش بس دارم
و من درخواست آتش بس دارم
و من یه آتش بس میخوام
و من درخواست آتش بس دارم
من بدون تو در این دنیا کی هستم؟
بهم بگو چطور با دو تکه در حال جنگ در درون روحم صلح کنم
و من یه آتش بس میخوام
و من درخواست آتش بس دارم
من بدون تو در این دنیا کی هستم؟
بهم بگو چطور با دو تکه در حال جنگ در درون روحم صلح کنم
و من درخواست آتش بس دارم