دوستان عزیز و آجیای گل 
من تا چند ماه دیگه وب نمیام . ینی نمیتونم بیام . شرمنده .
مشکل برام پیش اومده ، فقط برام دعا کنید .
آلا جان لطفا نظرامو تایید کن . ببخشید که زود دارم میرم . شرمنده .
دلم براتون تنگ میشه . 
       
   


                     خداحافظ     
عکس گریه متحرک دختر 2016-95دوستون دارم