پست درخواستی میلی عزیزم
برو ادامه میلی جونم

باید بگم عاشق چشمان این خانم شدم