یه سوال داشتم ، گفتم بپرسم شاید کسی بدونه !
مگه جین پسر کازویا نیس ؟ پس چرا فامیلیش کازاماس ؟ میشیما نیس ؟

با تشکر . نظر دهید .قربانتان .