شیایو جونم شرمندتم نتونستم همشون رو ترجمه کنم
یعنی وقت نکردم!

محبوب ترین اسامی مذکر چینی
مذکر
آیکو عاشق وطن ; میهن دوست
آن صلح
آنگیو محافظ وطن
بای سفید
بینگون درخشان
بو موج
بوهای برادر بزرگ دریا
بوجینگ ستایش و پیروزی
بولین برادر بزرگ باران
بوکین پیروز احترام
چانمینگ تا ابد درخشان
چائو عالی
چائوشیانگ اقبال
چن والا مقام
چنگ ماهر
چنگلی فردی که به جایگاه عالی میرسه
چئونگ خوش شانس
چی جوان
چونگان برادر دوم صلح
چونگکـون برادر دوم کوهستان
چونگلین برادر دوم تک شاخ
چوان لی پرهیزکار
چانگ باهوش
دا با مهارت
دای جنگجوی وارد به شمشیر
دلون کسی که دیگران رو به خوبی دعوت میکنه
دمینگ درخشان از نجابت
دینگبانگ محافظ کشور
دینگشیانگ سرنوشت و ثبات
دونگ زمستان، خاور
دونگهای دریای خاوری
دویی مستقل
انلای محبوب
فا سبک
از اینجا به بعد رو بنده تنبلیم اومد که بترجمم! شرمندم ایدا جونم:( امروزا خیلی ... شدم:\
سمت چپیا اسماست و وسطیا معنی، بزنین تو لغت نامه معنیشو میگه
مذکر فای growth; beginning of fly
مذکر Fang honest and upright
مذکر Feng sharp blade; wind
مذکر Fengge phoenix pavilion
مذکر Fu wealthy
مذکر Fuhua fortune flourishing
مذکر Gan dare; adventure
مذکر Gang strength
مذکر Geming revolution
مذکر Gen root
مذکر Genghis just, righteous; true
مذکر Guang light
مذکر Guangli making propriety bright
مذکر Gui honored; noble
مذکر Guiren valuing benevolence
مذکر Guoliang may the country be kind
مذکر Guotin polite, firm; strong leader
مذکر Guowei state preserving
مذکر Guozhi the state is ordered
مذکر Hai sea
مذکر He Yellow river
مذکر Heng eternal
مذکر Ho for the good
مذکر Hong great; wild swan
مذکر Honghui great splendor
مذکر Hongqi red flag
مذکر Hop agreeable
مذکر Huan happiness
مذکر Huang Fu rich future
مذکر Hui splendor
مذکر Hulin people of the Marrim city clan
مذکر Hung flood; great
مذکر Huojin fire metal
مذکر Jaw-long like a dragon
مذکر Jian healthy
مذکر Jiang Yangtze river
مذکر Jianguo building the country
مذکر Jianjun building the army
مذکر Jianyu building the universe
مذکر Jin gold
مذکر Jing capital city
مذکر Jingguo administering the state
مذکر Jinhai golden sea
مذکر Jinjing gold mirror
مذکر Jun truth
مذکر Junjie handsome and outstanding
مذکر Kang well-being
مذکر Keung universe
مذکر Kong glorious, sky
مذکر strength
مذکر Lei thunder
مذکر Li upright
مذکر Liang bright
مذکر Liang good, excellent
مذکر Liko protected by Buddha
مذکر Ling compassion or understanding
مذکر Liu flowing
مذکر Liwei profit and greatness
مذکر Lok happiness
مذکر Longwei dragon greatness
مذکر Manchu pure
مذکر Ming-húa brilliant, elite

اسامی مونث چینی
مونثAh Kum good as gold
مونثAh Lam peace
مونثAi loving
مونثAn peace
مونثBaozhai precious hairpin
مونثBiyu jasper; semi-precious stone
مونثBo precious
مونثChangchang flourishing
مونثChangying flourishing & lustrous
مونثChao-xing morning star
مونثChenguang morning light
مونثChow summertime
مونثChu hua chrysanthemum
مونثChun springtime
مونثChunhua spring flower
مونثChuntao spring peach
مونثChyou sweet Autumn
مونثCuifen emerald fragrance
مونثDa Chun long spring
مونثDai-tai leading a boy in hopes
مونثDaiyu black jade
مونثDandan cinnabar red
مونثDa-Xia long summer
مونثDongmei winter plum
مونثEu-fùnh playful phoenix
مونثEu-meh especially beautiful
مونثFang fragrant
مونثFar flower
مونثFenfang fragrant
مونثFung bird
مونثGuan-yin goddess of mercy
مونثHùifang nice fragrance
مونثHowin a loyal swallow
مونثHu tiger
مونثHua flower
مونثHualing flourishing herb
مونثHuan happiness
مونثHuian kind peace
مونثHuidai wise dai
مونثHuifang kind & fragrant
مونثHuifen wise & fragrant
مونثHuilang wise jade tinkling
مونثHuiliang kind & good
مونثHuiqing kind & affectionate
مونثHuizhong wise & loyal
مونثHwei-ru wise, intelligent
مونثJia beautiful
مونثJiahui nice person
مونثJiao dainty & lovely
مونثJiayi household fitting
مونثJiaying household flourishing
مونثJie cleanliness
مونثJingfei still fragrance
مونثJinghua situation splendid
مونثJuan graciousness
مونثJun truth
مونثKuai hua mallow blossom
مونثKue ching piano reach-sounds good
مونثKwong broad
مونثLì húa beautiful pear blossom
مونثLìxúe beautiful snow
مونثLan orchid
مونثLanfen orchid fragrance
مونثLanying indigo lustrousness
مونثLee plum
مونثLi upright
مونثLian the graceful willow
مونثLien lotus
مونثLien hua lotus flower
مونثLifen beautiful fragrance

مونثLihua beautiful & flourishing
مونثLijuan beautiful & graceful
مونثLiling beautiful jade tinkle
مونثLin beautiful jade
مونثLin beautiful jade
مونثLing compassion & understanding
مونثLing delicate & dainty
مونثLinqin beautiful zither
مونثLiqiu beautiful autumn
مونثLiu flowing
مونثLuli dewy jasmine
مونثMéh-è beautiful posture
مونثMéh-fùnh pretty or beautiful phoenix
مونثMei plum
مونثMei beautiful plum
مونثMeifen plum fragrance
مونثMeifeng beautiful wind
مونثMeihui beautiful wisdom
مونثMeili beautiful
مونثMeilin plum jade
مونثMeirong beautiful countenance
مونثMeixiang plum fragrance
مونثMeixiu beautiful grace
مونثMeiying beautiful flower
مونثMeizhen beautiful pearl
مونثMing-huá: tomorrow's flower

اسامی کره ای

مونثAe-Cha loving daughter Korean
مونثBae inspiration Korean
مذکر Bae inspiration Korean
مونثBong mythical bird - phoenix Korean
مذکر Bong mythical bird - phoenix Korean
مونثBong-Cha ultimate girl Korean
مذکر Bon-Hwa glorious Korean
مذکر Chin precious Korean
مونثChin precious Korean
مذکر Chin-Hae truth; ocean depth Korean
مذکر Chin-Hwa most wealthy Korean
مذکر Chin-Mae truth Korean
مونثChin-Sun truth and goodness Korean
مونثCho beautiful Korean
مذکر Cho handsome Korean
مونثChoon-Hee spring girl Korean
مونثChul firmness Korean
مذکر Chul-Moo iron weapon Korean
مونثChun spring Korean
مذکر Chun spring Korean
مونثChung-Ae righteous love Korean
مونثChung-Cha righteous girl Korean
مذکر Chung-Hee righteous Korean
مذکر Chung-Ho righteous Korean
مذکر Dae greatness Korean
مونثDae great righteousness Korean
مذکر Dak-Ho deep lake Korean
مذکر Doh accomplishment Korean
مذکر Dong east Korean
مونثDong east Korean
مذکر Dong-Sun eastern integrity Korean
مذکر Dong-Yul eastern passion Korean
مونثDu head Korean
مذکر Duck-Hwan integrity returns Korean
مذکر Duck-Young integrity lasts Korean
مونثEui righteousness Korean
مونثEun silver Korean
مونثEun-Kyung graceful gem Korean
مونثGi brave; foundation Korean
مذکر Gi brave; foundation Korean
مونثGoo completeness Korean
مونثGook nation Korean
مذکر Gook nation Korean
مونثHae ocean Korean
مونثHae-Won graceful garden Korean
مذکر Hak-Kun rooted in intelligence Korean
مونثHaneul heaven; sky Korean
مذکر Haneul heaven; sky Korean
مونثHea grace Korean
مونثHee pleasure Korean
مذکر Hee brightness Korean
مونثHee-Young joy and prosperity Korean
مونثHei grace Korean
مذکر Hei wisdom Korean
مونثHei-Ran grace and orchid Korean
مونثHo goodness; lake Korean
مذکر Ho goodness; lake Korean
مونثHo-Sook clear lake Korean
مذکر Hwan shining; bright Korean
مونثHwa-Young beautiful flower Korean
مونثHye intelligent Korean
مونثHyo filial duty Korean
مونثHyo-Sonn filial and gentle Korean
مذکر Hyun virtuous Korean
مونثHyun wisdom Korean
مونثHyun-Ae clever and loving Korean
مذکر Hyun-Ki wise foundation Korean
مذکر Hyun-Ki wise Korean
مونثHyun-Ok wise pearl Korean
مذکر Hyun-Shik rooted in cleverness Korean
مذکر Il superiority Korean
مونثIn humanity; wise Korean
مذکر In humanity; wise Korean
مذکر In-Su preserving wisdom Korean
مذکر Iseul dew Korean
مونثIseul dew Korean
مونثJa attractive; fiery Korean
مذکر Ja attraction; magnetism Korean
مذکر Jae-Hwa rich and prosperity Korean
مونثJi wisdom Korean
مذکر Ji wisdom Korean
مونثJin jewel; truth Korean
مذکر Jin jewel; truth Korean
مونثJoo jewel