تو این پست علت اختلاف هیهاچی میشیما و جینپاچی میشیما رو توضیح دادم

آخه خیلیا تیکن بازی میکنن ولی هنوز از دلایل اختلاف اعضای خانواده ی میشیما بی خبرن

از امروز به بعد دلایل رو میزارم

جینپاچی یه مردِ خوب و شریفه که میشیما زایباتسو رو برای انجام کار های خوب تاسیس میکنه

اون یه پسر یه نام هیهاچی داره که بر عکس اون قدرت طلب و حریصه

بالاخره هیهاچی بزرگ و تنومند میشه

اون که جینپاچی رو سدی برای رسیدن به اهداف شوم خودش میدونه،با جینپاچی مبارزه میکنه

باره اول هیهاچی، جینپاچی رو شکست میده

جینپاچی برای بار دوم تلاشش رو میکنه اما باز هم شکست میخوره

هیهاچی، جینپاچی رو به زنجیر میکشه و به زیر زمین، هان مارو میبره

قصد هیهاچی این بود که جینپاچی رو زندانی کنه و بهش غذا نده تا از گرسنگی بمیره که مرد

حالا هیهاچی صاحب میشیما زایباتسو شده بود

خلاصه بگم

روح جینپاچی توسط شیطان تسخیر شده بود و اون یه آدم بد میشه

 بعد از تیکن 4، میشیما زایباتسو دیگه صاحبی نداشت

اون که توسط شیطان کنترل شده بود،میره و صاحب میشیما زایباتسو میشه و ناقوس مسابقات مشت آهنین 5 (تیکن 5) رو به صدا در میاره

بقیه ش هم که جینپاچی توسط جین شکست میخوره و جین صاحبِ میشیما زایباتسو میشه