من،با اینکه نینا به جین میخوره یا نه کاری ندارم، با استیو کار دارم

.

.

.

.

.

.

.

.

اگه نینا با جین ازدواج کنه،استیو میشه پسر جین،درسته

نکته جالبه توجه ش اینجاست که جین فقط یک ماه و سه روز از استیو بزرگ تره

تازه برادرزاده من هم ازم بزرگتره