کارنامه هامونو بعد از سالیان سال دادن

دلیل نبودم تو نت درسخوندن بود

ببخشید عکسش بی کیفیته
نمرات هم واقعیه واقعیه
از نمراتم راضی نبودم