تموم شدن امتحانات و مدارس رو به همه دانش آموزان تبریک میگم

درسته پنج شنبه تموم کردم ولی بعدش بدون میل خودم بردنم مسافرت

ایکسکیوز می، پلیز