با یه چند تا خبر اومدم

اینجا نیستن برو ادامه


اول از همه امتحانام از数字*゜ のデコメ絵文字خرداد شروع و تا ___ خرداد ادامه دارن(تا اون موقع دیگه اصلن اصلن نمیام)


خندهدوم از همه تیکن خیلی عجیب شده (نینا تو تیکن 7 لباس عروس پوشیده اون وقت شیایو قراره عروس بشه)خنده

شکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,,get cute,smiley funny,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحك,سوم از همه اینکه بیوگرافی آکوما رو بعد از انتشار تیکن7 میزارم بلکه یه ذره کامل تر شهشکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,,get cute,smiley funny,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحك,

شکلک هنرنمایی,شکلک های هنری,,smiley Performance,icon art,,مبتسم الأداء,رمز الفن,چهارم از همه تمام بیوگرافی هایی که خواهم گذاشت ممکنه (بعد از گذاشته شدن)به روز رسانی و به روز تر شن یعنی تغییر کننشکلک هنرنمایی,شکلک های هنری,,smiley Performance,icon art,,مبتسم الأداء,رمز الفن,


شکلک خودزنی,شکلک سر به دیوار کوبیدن,شکلک خسته,,smiley self-immolation,smiley banging head against the wall,get tired,,مبتسم التضحیة بالنفس,مبتسم رئیس ضجیجا ضد الجدار,تتعب,پنجم از همه اینکه بنده تا وقتی که امتحانا تموم شن میرم گم میشمشکلک خودزنی,شکلک سر به دیوار کوبیدن,شکلک خسته,,smiley self-immolation,smiley banging head against the wall,get tired,,مبتسم التضحیة بالنفس,مبتسم رئیس ضجیجا ضد الجدار,تتعب,


شکلک هنرنمایی,شکلک های هنری,,smiley Performance,icon art,,مبتسم الأداء,رمز الفن,سوالی موالی دارید پس بسوالیدشکلک هنرنمایی,شکلک های هنری,,smiley Performance,icon art,,مبتسم الأداء,رمز الفن,
دلم براتون تنگ میشه بچولااودافظ