تـــولدت مـبـارک امی جان!
ای گـــــل گــلـدون مــــن
هــــزار ســال زنده بــاشــی
بـسـتـه بـه تـو جـــــــون مــــــــن
ایـن هــدیه تــولـد
پـیـشـکـش چـشـــمای تـو
نـــــازگـل زیـبـای مـــــن
چــشــام زیـر پــای تـــــــو
برو ادامه
امیدوارم از هدایات خوشت اومده باشه عـزیزم
از از همه گیفای داداچ جین خفن!

و حالا آسوکا که دیگه هر وقت ببینمش به یاد دوست عزیزم (تو) میفتم

امیدوارم ازشون خوشت اومده باشه